วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

How much time ?

Please fill in the correct answers using the following choices.

days, minutes, months, days, century, seconds, weeks, hours

1. There are 60        in a minute.
2. There are 60        in an hour.
3. There are 24        in a day.
4. There are 7           in a week.
5. There are 365       in a year.
6. There are 52        in a year.
7. There are 12        in a year.
8. There are 100 years in a

คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฝึกหัด

แบบฝึกหัดคำนาม


คำชี้แจง เลือกหน่วยของคำนามที่กำหนดให้เติมหน้าคำนามที่นับไม่ได้ให้ถูกต้อง
                                  โดยให้นำเฉพาะตัวเลขหน้าหน่วยคำนามมาเติมในช่องว่าง
                                 1. Jug       2. tube        3. bowl     4. bottle        5. cup
                                 6. plate     7. bag         8. loaf        9. bar         10.glass
1. a ____________________of glue.
 2. a ___________________ of salt.
 3. a ____________________of rice.
  4. a ___________________of bread.
 5. a _____________________of water.
 6. a _____________________ of orange juice.
 7. a ____________________ of milk.
  8. a _______________________of soap
 9. a ____________________ of noodles
 10. a ___________________ of coffee.
  คำชี้แจง จงเลือกเติม ตัวอักษร a หรือ b หลังคำนามที่นับได้และคำนามที่นับไม่ได้
                                                ต่อไปนี้ให้ถูกต้อง
                                                     a. countable noun (คำนามนับได้)
                                                     b. uncountable noun (คำนามที่นับไม่ได้)
1. a bar of soap ________________
 2. money ________________
 3. a cone of ice-cream ________________
 4. a cup of tea ________________
 5. a fish ________________
6. rain ________________
7. two bags of rice ________________
8. salt ________________
9. grass ________________
 10. food _______________________
 11. a glass of water _________
12. chalk _________
 13. milk _________
 14. a can of coke _________
 15. a carton of milk _________
คำชี้แจง จงเลือกคำตอบ ที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว
1. จงเลือกคำนามที่นับไม่ได้(Uncountable Nouns)ในข้อต่อไปนี้
a. ox
b. orange
 c.onion
 d.oil
2. จงเลือกคำนามที่นับไม่ได้(Uncountable Nouns)ในข้อต่อไปนี้
a. spoon
 b.salt
 c.student
 d.snake
3. จงเลือกคำนามที่นับไม่ได้(Uncountable Nouns)ในข้อต่อไปนี้
 a.ear
 b.eye
 c.ice
 d.elephant
4. จงเลือกคำนามที่นับไม่ได้(Uncountable Nouns)ในข้อต่อไปนี้
 a.dog
 b.duck
 c.dish
 d.sand
5. จงเลือกคำนามที่นับไม่ได้(Uncountable Nouns)ในข้อต่อไปนี้
a. air
 b.apple
 c.ant
d. mango
6. จงเลือกคำนามที่นับได้( countable Nouns) ในข้อต่อไปนี้
a. rain
b. sugar
 c.chalk
 d.key
7. จงเลือกคำนามที่นับได้( countable Nouns) ในข้อต่อไปนี้
a. room
b. tea
 c.gas
 d.ice-cream
8. จงเลือกคำนามที่นับได้( countable Nouns) ในข้อต่อไปนี้
a. ink
 b.salt
 c.pencil
d. soup
9. จงเลือกคำนามที่นับได้( countable Nouns) ในข้อต่อไปนี้
a. plate
b. sand
 c.powder
d. hair
10. จงเลือกคำนามที่นับได้( countable Nouns) ในข้อต่อไปนี้
a. pork
 b.zebra
 c.water
 d.coffee


 

Vocabrulary


คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด
1. คำว่า TELEVISION แปลว่า
ส่วนบนของฟอร์ม
ก. วิทยุ
ข. โทรทัศน์
ค. ตู้เย็น
ง. กล้องส่องทางไกล
ส่วนล่างของฟอร์ม
2. คำว่า AIRPORT แปลว่า
ก. เครื่องบิน
ข. เครื่องปรับอากาศ(แอร์)
ค. สนามบิน
ง. อากาศ
3. " วิ่ง " ในภาษาอังกฤษสะกดอย่างไร
ก. run
ข. ran
ค. ron
ง. ren
4. ถ้าถามว่า " คุณชื่ออะไรควรถามว่าอย่างไร"
ก. What do your name ?
ข. What is your name ?
ค. What are name
ง. Name ???
5. คำใดแปลว่ายุง
ก. mosquito
ข. bug
ค. bee
ง. moth
6. คำว่า FRIEND แปลว่า
ก. พี่
ข. แฟน
ค. เพื่อน
ง. คนข้างบ้าน
7. คำว่า " หิว " สะกดว่าอย่างไรicecream.gif
ก. hungry
ข. angry
ค. crazy
ง. lazy
8. คำว่า WATCH
ก. นาฬิกา
ข. คอย
ค. มองดู
ง. อะไร?
9. คำว่า FATHER แปลว่า
ก. พี่ชาย
ข. ลุง
ค. พ่อ
ง. แม่
10. คำว่า PARENT หมายถึงใครบ้าง
1. พ่อ
2. ปู่
3. แม่
4. พี่สาว 

v.to be


1. THE VERB TO BE
T he verb TO BE in affirmative sentences .
The verb to be in present simple has three forms: am, are and is.
I ____ am
He/She/It ____ is
We/You/they ____ are
In informal English (colloquial and familiar), these forms appear in a contract form.
Examples:
Regular form Contracted form
I am a pupil I’m a pupil
You are a teacher You’re a teacher
We are here We’re here

SUBJECT + TO BE+ REST OF SENTENCE

The verb TO BE in negative sentences
Negative sentences are formed by adding not after the verb to be. The contract form
may be done in two ways:

a. contracting subject+ to be
b. contracting to be+ not

Examples
Regular form Contracted form
The cake is not ready The cake’s not
The cake isn’t ready
I am not sick I’m not sick.

SUBJECT + TO BE+ NOT+ REST OF THE SENTENCE

The verb TO BE in subject Wh-questions.
There are questions in which the interrogative particle (Wh-questions are sentences that
start with a question, for example: Who, What, etc.) is the subject of a sentence. Who is
used with people and what with things. In this kind of questions verb usually goes in
singular.

Examples:

John is at home ___ Who is at home?
The pencil is in the case ___ What is in the case?

WH-WORD+ TO BE+ REST OF THE SENTENCE

The verb TO BE in interrogative questions.
When we make sentences with the verb to be the structure of the sentence changes:
Subject and verb to be change their position.

Examples

She is happy __ Is she happy?
They are sad __ Are they sad?

TO BE+ SUBJECT+ REST OF THE SENTENCE

2.THE VERB HAVE GOT
The present simple of the verb have got in affirmative has two forms: have and has.
Examples
I have got a brother.
You have got a red shirt.
She has got a garden.
The verb have got in negative, is formed by adding the particle not after the verb have
or has. It normally appears in a contract form:
Examples

You haven’t got a dog.
Grandma hasn’t got a big house.
Andrew hasn’t got a car.
When we make interrogative sentences with the verb have got, the structure of the
sentence changes: First you put have or has, second you put the subject and third you
put not. Therefore is not possible to make the contract form.

Examples
Have we got food?
Has he got a car?
Has she got a cat?
If you want to answer with short answers in affirmative, use only the subject+ have or has.
Examples
Yes, I have.
Yes, he has.
Yes, we have.
If you want to answer with short answers in negative, you must contract the verb  have/has in the negative  form.
Examples
No, I haven’t.
No, she hasn’t.
No, They haven’t.


3.THERE IS/THERE ARE.


T here i s, is translated into “hay”, but indicates that there is only one thing. Therefore it
is followed by countable nouns in singular (you can to place before an article or
numeral: The house, one apple…) or uncountable nouns ( you can’t place before any
article or numeral: She likes rice.)

Examples
There is a new student.
There is cereals for breakfast.
To form the negative form, you only have to add not to the verb. It ‘s more frequent to
write the contract form.
Here, with uncountable nouns you have to add any:
There isn’t any milk in the fridge.
In the interrogative form, the order is changed and you write first the verb is. If the
noun is uncountable you must put any:
Is there a candle on the table?
Is there any cold milk in the fridge?
There are, mean also “hay” but it is followed by plural nouns.

Example:
There are apples and bananas in the fridge.
In the affirmative form, it is usually placed before some:
There are some books on the table.
The negative form is form adding not to the verb, as you have seen in there is.
Remember that you must always use any:
There aren’t any flowers in the forest.
In the interrogative form, the order is changed and you put first the verb are:
Are there any trees in this park?
EXERCICES

this that these those


คำว่า This / That ถ้านำไปขยายคำนามประเภทไหน เวลาแปลก็ใ้ห้เอาลักษณะนามของคำนั้นมาใช้นะครับ เช่น  this boy (เด็ก คนนี้) that cat (แมวตัวนั้น) this pen (ปากกา ด้ามนี้) that house (บ้าน หลังนั้น) เป็นต้น
·         โครงสร้าง This / That + นามเอกพจน์
This car is very cheap. รถ คันนี้ ถูก มาก
This black shirt is 100 baht. เสื้อเชิ๊ต สีดำ ตัวนี้ ราคา 100 บาท
This white  house is tall. บ้าน สีขาว หลังนี้ สูง
I don’t like that cat. ฉัน ไม่ชอบ แมว ตัวนั้น
Who is that girl? เด็กหญิง คนนั้น คือ ใคร
She lives in that hut? หล่อน อาศัยอยู่ ใน กระท่อม หลังนั้น

ส่วนคำว่า These / Those ก็ให้แปลว่า เหล่านี้ / เหล่านั้น
·         โครงสร้าง These / Those + นามพหูพจน์
These students are from Japan. นักเรียน เหล่านี้ มา จาก ญี่ปุ่น
These watches are very expensive. นาฬิกา เหล่านี้ แพง มาก
Those men go to work by train. ผู้ชาย เหล่านั้น ไป ทำงาน โดย รถไฟ
Those dogs are playing in the park. สุนัข เหล่านั้น กำลังเล่น ใน สวน
Whose are these books? หนังสือ เหล่านี้ คือ ของใคร
He is looking at those women. เขา กำลังมอง ผู้หญิง เหล่านั้น
 ทำหน้าที่เป็นคำสรรพนาม
ทำหน้าที่เป็นสรรพนาม หมายความว่าไม่ต้องมีคำนามตามหลัง แค่นั้นเอง
This / That เป็นเอกพจน์ (อันเดียว)
These / Those เป็นพหูพจน์ (หลายอัน)
ถ้าเป็นสรรพนามก็ไม่ต้องมีนามตามหลังนะครับ เวลาแปลก็ให้แปลให้แปลคล้ายกับคุณศัพท์
This is my computer. นี่ คือ คอมพิวเตอร์ ของฉัน
That is his mom. นั่น คือ แม่ ของเขา
What is this? นี่ คือ อะไร
That is a man we met at school yesterday. นั่น คือ ผู้ชาย ที่ เรา เจอ ที่ โรงเรียน เมื่อวาน
I don’t like this. I like that. ผม ไม่ ชอบ อันนี้ ผม ชอบ อันนั้น (เป็นอะไรนั้นอยู่กับสถานการณ์)
Please take this. Don’t take that. กรุณา เอา อันนี้ อย่า เอา อันนั้น
These are my bikes. เหล่านี้ คือ รถจักรยาน ของฉัน
Those are my sisters. เหล่านั้น คือ พี่สาว ของฉัน
What are those? เหล่านั้น คือ อะไรจงทำประโยครูปเอกพจน์ต่อไปนี้ให้เป็นพหูพจน์
                                             1.  This  is  a  snake.                        6.  That  is  an  eraser.
                                             2.  This  is  a  blouse.                       7.  That  is  a  ruler.   
                                  3.  This  is  a  picture.                       8.  That  is  an  umbrella.
                                             4.  This  is  a  mango.                      9.  That  is  a  chair.
                                             5.  This  is  a  can.                          10.  That  is  a  butterfly.

วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับของตัวเลข

ลำดับของตัวเลข
first
second
third
fourth
fifth
sixth
seventh
eighth
nineth
tenth
  
eleventh
twelfth
thirteenth
fourteenth
fifteenth
sixteenth
seventeenth
eighteenth
nineteenth
twentieth
twenty-first

วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

in, on และ under

In, on และ under เป็นคำที่ใช้บอกตำแหน่งของสิ่งที่ต้องการจะพูดถึง
 • in = ใน, อยู่ข้างใน
 • on = บน, อยู่ข้างบน
 • under = ล่าง, อยู่ข้างล่าง หรือ อยู่ข้างใต้ 

จงเติมคำในช่องว่าง

ให้นักเรียนเติมคำว่า in, on หรือ under ลงในช่องว่าง
 1. A book is ___ a table.
 2. Father is ___ a car.
 3. Coffee is ___ a cup.
 4. TV is ___ a table.
 5. I sit ___ a chair.
 6. Mom is run ___ a street.
 7. Fish is swim ___ the sea.
 8. I sleep ___ a tree.
 9. I live ___ my home.
 10. Shoe is ___ my foot.

เฉลย

 1. A book is on a table.
 2. Father is in a car.
 3. Coffee is in a cup.
 4. TV is on a table.
 5. I sit on a chair.
 6. Mom is run on a street.
 7. Fish is swim under the sea.
 8. I sleep under a tree.
 9. I live in my home.
 10. Shoe is under my foot.